Planuri de dezvoltare

1. Agricultură și dezvoltare rurală

Agricultura

• Dezvoltarea agriculturii prin utilizarea unor tehnici specifice și constituirea unor sisteme pentru adaptabilitatea la condițiile climatice;
• Varietatea activităților în domeniile zootehnice și agricole generatoare de venit la bugetul local;
• Sprijinirea organizării de asociații ale producătorilor comunei pentru a beneficia de oportunitățile care decurg din aceasta;
• Înființare de ferme zootehnice și puncte de prelucrare și colectare a resurselor rezultate din domeniu;
• Profitabilizarea practicilor agricole pentru a facilita și productivitatea lucrării aplicate pe terenurile agricole.

 

Silvicultura

• Conservarea și protejarea capitalului silvic al comunei;

 

2. Infrastructură și Mediu

• Conservarea și întreținerea mediului natural.

  

Transport

• Modernizarea drumurilor comunale;
• Modernizarea sistemului rutier;
• Realizarea de alei pietonale în comună;
• Construire pod;


Utilități

• Extinderea rețelei de alimentare cu apă;
• Realizarea rețelei de canalizare;
• Realizarea rețelei de alimentare cu gaz metan;
• Lucrări de regularizare a albiei pârâului și apărări de maluri;
• Extinderea rețelei de alimentare cu energie electrică în 5 noi cartiere;
• Dotare cu utilaje pentru serviciul de gospodărire comunală;
• Dotări pentru intervenții în caz de situații de urgență;
• Respectarea regulilor de folosire durabilă a terenurilor din comună conform planului de urbanism general, ca instrument de planificare spațială;
• Realizarea lucrărilor de reabilitare și mansardare a sediului primăriei;

 

Sănătate

• Îmbunătățirea serviciilor de asistență medicală;
• Reabilitarea și dotarea corespunzătoare a dispensarului uman;
• Informarea în mod sistematizat și organizat a populației cu privire la accesarea serviciilor de sănătate la o perioadă regulată de timp pentru prevenirea situațiilor de urgență prin susținerea și promovarea modului de viață sănătos.

 

Mediu

• Prevenirea poluării și păstrarea calității aerului;
• Informarea populației asupra riscurilor cauzate de deversarea apelor uzate în locuri neamenajate,
• Folosirea echilibrată a resurselor de apă și prevenirea poluării;
• Susținerea și informarea practicilor de agricultură ecologică;
• Înlăturarea deșeurilor de pe cursurile de apă și a domeniului public;
• Închiderea platfomelor de gunoi ;
• Organizarea mecanismelor de colectare selectivă a deșeurilor;

• Înființare stație de epurare în comuna Baba Ana;
• Realizare de perdele de protecție;
• Amenajarea de spații verzi în satele Baba Ana, Conduratu și Cireșanu;


3. Economie

• Sprijinirea și promovarea unei industrii diversificate, mobile și capabile să dea posibilitatea de împlinire profesională și materială a locuitorilor comunei Baba Ana;
• Economie productivă de venit la bugetul local;
• Constituirea unei industrii nepoluante și durabile.

 

Comerț și Servicii

• Diversificarea de servicii oferite către cetățenii comunei Baba Ana, prin mărirea numărului societăților comerciale;
• Promovarea și susținerea unor tehnici eficiente de marketing pentru atragerea turiștilor în comună.

 

Mediu de afaceri

• Protejarea întreprinderilor mici care desfășoară activități productive și participă la dezvoltarea zonei.


4. Turism

• Promovarea produselor turistice cu oferte variate pentru atragerea turiștilor;
• Susținerea prin acțiuni eficiente de promovare a evenimentelor locale;
• Promovarea de măsuri eficiente de marketing.
• Construirea unui complex turistic și de agrement în comună;


5. Educație și cultură

 

Învățământ

• Accesul neîngrădit de împlinire individuală prin educație;
• Reabilitarea și modernizarea școlilor și grădinițelor din comună;
• Accesul la un sistem educațional perfomant, flexibil și adaptat condițiilor din mediul rural;
• Organizarea unei baze materiale capabile să multumească nevoile legate de actul educațional;
• Reabilitarea școlilor;
• Dotarea cu mobilier a școlilor;
• Amenajarea unui spațiu de joacă și recreere pentru copii comunei;
• Orientarea și sprijinirea persoanelor tinere în domeniul formării profesionale;
• Crearea șanselor pentru reformarea persoanelor adulte.


Cultură

• Instruirea și transmiterea practicilor tradiționale generațiilor viitoare;
• Accesul transparent la sursele de informare tradiționale și moderne;
• Structura spațiilor destinate activităților socio-culturale în concordanță cu necesitățile și mijloacele moderne;
• Reabilitarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural din comuna Baba Ana;
•  Reabilitarea și modernizarea căminelor culturale.

 

6. Resurse Umane


Populația

• Organizarea de condiții atractive pentru tineri, atât pentru cei din comună cât și pentru cei din exteriorul comunei pentru atragerea acestora în comună;
• Crearea de facilități și condiții pentru familiile de tineri.

 

Piața muncii

• Înființarea suficientă de locuri de muncă în domenii variate de activitate pentru satisfacerea nevoilor de trai;
• Crearea de posibilități pentru reconversia profesională în sectoarele importante de pe piața forței de muncă.