Analiza SWOT

ANALIZA SWOT 

Orice comună trebuie să asimileze și să promoveze o viziune strategică în ceea ce privește dezvoltarea sa în viitor. Lipsa unei asemenea viziuni duce la o activitate administrativă haotică, în cadrul căreia se pot rata oportunități și se consumă irațional resurse prețioase. Experiența internațională a arătat că proiectele și programele operaționale funcționează cel mai bine atunci când fac parte dintr-un cadru coerentă și când există o coordonare la nivel strategic.

 

Procesul de planificare strategică (PPS) a vizat definirea reperelor strategice de dezvoltare a comunității pe o perioadă de 5-7 ani. Etapele metodologice principale ale PPS au fost următoarele: realizarea unei analize preliminare, stabilirea viziunii asupra dezvoltării strategice a comunității, analiza sectorială a domeniilor strategice principale și articularea documentului strategic.

 

Principiile care au stat la baza PPS au fost asigurarea validității știintifice, implicarea comunității, transparența, obiectivitatea, coerența și continuitatea demersului.

Pentru a da roade, însă, planificarea strategică trebuie însoțită de promovarea, la nivelul administrației publice, a unui management strategic integrat, la toate nivelurile, capabil să identifice și să speculeze oportunitățile apărute în beneficiul comunității. 

Analiza SWOT este o metodologie de analiză a unui proiect. Numele este descriptiv: Strengths (puncte tari), Weaknesses (puncte slabe), Opportunities (oportunități), Threats (riscuri).

 

            Pentru a avea certitudine că politicile și programele existente corespund necesităților de dezvoltare a comunei Baba Ana, în cadrul limitărilor impuse de resursele locale disponibile și pentru accesarea fondurilor prin care Uniunea Europeană susține politica de dezvoltare regională s-a impus elaborarea strategiei de dezvoltare locală pentru perioada 2007-2013.

 

            Punctele forte și cele slabe sunt legate de comună și de strategiile acesteia, și de modul cum se compară cu concurența. Oportunitățile și amenințările vin dinspre mediul de piață și din direcția concurenței; de regulă sunt factori asupra cărora zona în general nu are nici un control. Analiza SWOT ia în considerare organizarea așezării, performanțele acesteia, produsele cheie și piețele strategice.

 

            Analiza SWOT permite concentrarea atenției asupra zonelor cheie și realizarea de prezumții (presupuneri) în zonele asupra cărora există cunoștințe mai puțin detaliate. În urma acestei analize se poate decide dacă zona își poate îndeplini planul, și în ce condiții.

 

            Unele "oportunități" și "amenințări" vor apărea din "punctele tari" și "punctele slabe" ale comunei.

            Amenințările pot fi concrete sau potențiale.

 

            În urma analizei SWOT s-au identificat trei principii prioritare care ar trebui să stea la baza elaborării strategiei în vederea dezvoltării durabile, și anume:

           

1. Viața economică a comunei Baba Ana, trebuie revigorată și dezvoltată în toate domeniile sale: agricultură, zootehnie, industrie, comerț și silvicultură.

Consilul Local va trebui să investească pentru revitalizare vieții economice a comunei, trebuie să fie prioritatea numărul unu, deoarece  produce cele mai mari efecte benefice.

 

2. Infrastructura necesită imbunătățiri continuu, de aceea investițiile trebuie făcute după anumite criterii economice astfel încât să producă beneficii:

 

- siguranța și securitatea locuitorilor comunei împotriva calamităților;

- raportul valoarea investiției/efecte economico-financiare produse;

- raportul valoare investiției/numărul beneficiarilor.

 

3. Conex factorului economic un alt  punct important pentru creșterea atractivității comunei îl constituie facilitățile culturale și de agrement pe care le oferă sau pe care ar putea să le ofere comuna Baba Ana, astfel încât confortul social al locuitorilor să fie îmbunătățit. Complementar acest lucru va crește și atractivitatea turistică a comunei. 

 

  1. AGRICULTURA, SILVICULTURA ȘI DEZVOLTARE RURALĂ

PUNCTE TARI

 

Þ    Privatizarea firmelor cu capital de stat din domeniul agricol;

Þ    Existența unui potențial hidrografic ce poate fi valorificat superior, pentru sisteme de irigații moderne;

Þ    Resurse termice care permit cultivarea unor plante termofile și practicarea unor culturi succesive;

Þ    Existența solurilor fertile;

Þ    Condiții favorabile pentru producția agricolă;

Þ    Existența forței de muncă de 153 de persoane  calificată în agricultură;

Þ    Suprafața teritorial administrativă  a comunei Baba Ana  de 8329 ha este împărțită în: suprafață intravilan 442 ha și suprafață extravilan 7887 ha;

Þ    Prezenta fondurilor europene ce pot fi absorbite in vederea impulsionarii afacerilor in agricultura;

 

 

PUNCTE SLABE

 

Þ    Fragmentarea suprafețelor agricole ce conduce la practicarea unei
agriculturi tradiționale slab competitive economic;

Þ    Desființarea marilor unități productive și de cercetare de tip agricol, de unde rezultă o  productivitate relativ scăzută a muncii în agricultură;

Þ    Existența unor suprafețe cu destinație agricolă necultivate timp de mai mulți ani consecutivi;

Þ    Investiții insuficiente în agricultură;

Þ    Degradarea sistemului de irigații, inexistența instalațiilor moderne de irigare și pierderi mari de apă pe rețeaua de aducțiune;

Þ    Organizarea ineficientă a filierelor pe produs și numărul mic de contracte
de preluare a producției;

Þ    Lipsa unui sistem centralizat de desfacere al produselor agricole;

Þ    Temerile producătorilor în ceea ce privește piața de desfacere a produselor agro-alimentare din gospodărie;

Þ    Utilaje agricole insuficiente pentru efectuarea la timp a lucrărilor agricole;

Þ    Îmbătrânirea forței de muncă în agricultură;

Þ    Pensii mici pentru agricultori.

 

  

OPORTUNITĂȚI

 

Þ    Condiții favorabile de obținere a produselor ecologice, ce pot fi exportate în condiții deosebit de avantajoase;

Þ    Înființarea de ferme zootehnice;

Þ    Facilități legislative privind arendarea suprafețelor agricole;

Þ    Existența unor asociații profesionale și a unor organisme de sprijin a producătorilor;

Þ    Accesarea fondurilor europene pentru finanțarea agriculturii;

Þ    Existența cadrului legislativ pentru întemeierea și dezvoltarea exploatărilor agricole.

Þ    Sprijinul oferit de Oficiul Județean pentru Consultanță Agricolă din județul Prahova cu privire la accesarea fondurilor europene

Þ     Existența Planului Național Strategic pentru Dezvoltare Rurală;

 

 

  

AMENINȚĂRI

 

Þ    Eroziunea  și degradarea calității solurilor ce poate conduce la scăderea randamentului;

Þ    Frecvența ridicată a perioadelor secetoase în agricultură;

Þ    Riscul sporit de inundații;

Þ    Număr insuficient de tractoare și mașini agricole care determină
imposibilitatea încadrării în perioadele optime de executare a lucrărilor;

Þ    Pierderi de apă din rețeaua de irigații pot conduce la ridicarea nivelului apei freatice;

Þ    Degradarea solurilor;

Þ    Capacitățile reduse de prelucrare a producției de legume și fructe ce
pot determina pierderi în perioadele de vârf de producție;

Þ    Numărul de concurenți în creștere pentru produsele agroalimentare de pe piața Uniunii Europene.

Þ    Cadrul legislativ instabil;

Þ    Slaba informare a agricultorilor cu privire la normele europene;

 

 

  

  1. INFRASTRUCTURA ȘI MEDIU 

PUNCTE TARI

 

Þ    Orașe importante apropiate: Ploiești , Buzău, Mizil;

Þ    Căi de acces: DJ 100 C, DJ 102 D, DJ 102 H, DC 76 ;

Þ    Rețea de cale ferată;

Þ    Gară;

Þ    Dezvoltarea rețelei de operatori de transport particulari, în județ;      

Þ    Rețea de electricitate de care dispun toate gospodăriile;

Þ    Rețea de alimentare cu apă;

Þ    Rețea de iluminat public;

Þ    Rețea de telefonie fixă și mobilă;

Þ    Existența unui dispensar medical și a unui dispensar veterinar;

Þ    Eforturi ale autorităților locale de aplicare riguroasă a legislației privind protecția mediului.

 

 

PUNCTE SLABE

Þ    Infrastructura de transport relativ slab dezvoltată, față de exigențele și
cerințele actuale concrete ale aderării la U.E.;

Þ    Colectarea neselecționată a deșeurilor, în vederea reciclării, refolosirii, recuperării sau valorificării lor;

Þ    Inexistența rețelei de canalizare;

Þ    Inexistența stației de epurare și tratare a apelor reziduale;

Þ    Prezența pe cursurile râurilor a deșeurilor menajere;

Þ    Rampa de deșeuri, neconformă cu cerințele UE;

Þ    Educația ecologică este superficială.

 

 

OPORTUNITĂȚI

 

Þ    Modernizarea drumurilor comunale;

Þ    Modernizarea sistemului rutier;

Þ    Extinderea rețelei de alimentare cu apă;

Þ    Realizarea rețelei de canalizare;

Þ    Realizarea stației de epurare;

Þ    Realizarea rețelei de alimentare cu gaz metan;

Þ    Construire pod;

Þ    Lucrări de regularizare a albiei pârâului și  apărări de maluri pentru prevenirea și reducerea consecințelor distructive ale inundațiilor;

Þ    Organizarea sistemului de colectare selectivă, a spațiului de depozitare temporară și transportul deșeurilor;

Þ    Închiderea platformelor de gunoi;

Þ    Reabilitarea și dotarea corespunzătoare a dispensarului uman;

Þ    Extinderea rețelei de alimentare cu energie electrică în 5 cartiere noi;

Þ    Dotări ale administrației locale;

Þ    Dotări pentru intervenții în caz de situații de urgență;

Þ    Realizarea de alei pietonale în comună;

Þ    Dotarea cu utilaje pentru serviciul de gospodărire comunală și salubritate;

Þ    Realizarea unui complex social care să cuprindă un cămin azil pentru bătrânii comunei și dotarea acestuia cu mobilier;

Þ    Realizarea de perdele de protecție;

Þ    Amenajarea de spații verzi în satele: Baba Ana, Conduratu și Cireșanu;

Þ    Accesarea de fonduri destinate dezvoltării infrastructurii rurale;

Þ    Dezvoltarea economiei rurale și creșterea productivității în sectorul agricol;

Þ    Regenerarea comunității rurale.

   

AMENINȚĂRI

 

Þ    Mentalitatea de indiferență față de protecția mediului.

Þ    Lipsa resurselor materiale pentru îndeplinirea obiectivelor de investiții propuse;

Þ    Lipsa informației în legătură cu programele de finanțare europeană;

Þ    Îmbătrânirea populației care ar putea lucra în cadrul firmelor din comuna;

Þ    Migrația forței de muncă spre zone atractive din punct de vedere economic;

Þ    Neadaptarea la transferul de tehnologie și de know-how;

Þ    Lipsa culturii antreprenoriale;

Þ    Riscul ca firmele din comună să nu facă față competiției de pe piața unică;

Þ    Fenomenul economiei subterane;

Þ    Lipsa capitalului de susținere a activităților economice migrația tinerilor cu potențial în zonele urbane.

 

  1. ECONOMIC

PUNCTE TARI

 

Þ    Existența în localitate a agenților economici, care ajută la dezvoltarea localității și la crearea de noi locuri de muncă;

Þ    Obținerea produselor ecologice prin existența potențialului;

Þ    Preocuparea pentru introducerea tehnologiilor noi și pentru activitatea de cercetare-dezvoltare;

 

  

PUNCTE SLABE

 

Þ    Absența implementării sistemului de calitate în cadrul proceselor de producție și a produselor;

Þ    Lipsa canalelor de colectare a produselor agricole;

Þ    Informarea succintă cu privire la normele europene.

Þ    Resurse financiare la nivel local, insuficiente pentru susținerea/promovarea unor investiții;

Þ    Folosirea unor tehnologii vechi, cu productivitate și eficiență economică scăzută;

 

  

OPORTUNITĂȚI

 

Þ    Existența resurselor locale, puțin sau necorespunzător valorificate în prezent;

Þ    Creșterea capacității antreprenoriale;

Þ    Atragerea unor noi investitori în comună prin facilitățile pe care administrația locală le pune la dispoziție;

Þ    Oportunități de finanțare ale Uniunii Europene;

Þ    Dezvoltarea cooperării locale;

Þ    Creșterea competitivității sectorului IMM;

Þ    Diversificarea activităților economice;

Þ    Posibilitatea accesării creditelor cu dobândă subvenționată pentru crearea de noi locuri de muncă în mediul rural;

Þ    Programe guvernamentale în derulare de susținere a sectorului IMM.

 

  

AMENINȚĂRI

 

Þ    Legislația în continuă schimbare;

Þ    Oferte de creditare greu accesibile;

Þ    Datorită infrastructurii sociale neadecvate, raportate la potențialul comunei investitorii au un interes scăzut pentru începerea afacerilor în comună;

Þ    Creșterea ponderii muncii la negru, cu efecte negative asupra pieței muncii, economiei locale și asistenței sociale în perspectivă;

Þ    Receptivitate și flexibilitate scăzută a populației locale la cerințele noi ale pieței care determină în timp decalaje economice mari.

  

  1. TURISM 

PUNCTE TARI

 

Þ    Cadru natural deosebit;

Þ    Existența obiceiurilor populare;

Þ    Potențial de dezvoltarea a agroturismului;

 

 

PUNCTE SLABE

Þ    Resurse financiare insuficiente, investiții autohtone și străine  insuficiente;

Þ    Insuficiența locurilor de cazare, deoarece pe raza comunei nu există nicio pensiune;

Þ    Lipsa de preocupare a cetățenilor și autorităților locale privind conservarea mediului;

Þ    Inexistența unor forme de promovare a comunei pentru creșterea numărului de turiști pe teritoriul acesteia.

 

 

OPORTUNITĂȚI

 

Þ    Îmbunătățirea condițiilor infrastructurii fizice și de utilități;

Þ    Construirea unui complex turistic și de agrement în comună;

Þ    Se poate dezvolta agroturismul și turismul de week-end;

Þ    Disponibilitatea unor resurse suplimentare, posibil a fi accesate prin utilizarea programelor de finanțare ale Uniunii Europene.

 

 

 

AMENINȚĂRI

 

Þ    Reacția redusă a mediului local la schimbările și provocările zilelor noastre, conducând la scăderea competitivității teritoriului comunei, în favoarea altor teritorii, considerate mai interesante de către turiști și investitorii în turism;

Þ    Nepromovarea suficientă a zonei pentru atragerea turiștilor;

Þ    Migrarea turistică către alte regiuni.

 

 

 

5. EDUCAȚIE ȘI CULTURĂ

 

PUNCTE TARI

Þ    Existența în comună a patru școli și a trei gradinițe;

Þ    Existența a patru cămine culturale;

Þ    Comuna mai deține și cinci biserici;

Þ    Management școlar adecvat în unitățile de învățământ public;

Þ    Reducerea numărului de elevi ce revin la un cadru didactic;

Þ    Implementarea programelor de integrare a copiilor de etnie în unitățile învățământului obligatoriu;

 

  

PUNCTE SLABE

Þ    Gradul de acoperire relativ ridicat a posturilor didactice din școli cu cadre suplinitoare;

Þ    Procentajul relativ ridicat de elevi școlarizați în învățământul cu clase
simultane;

Þ    Dezvoltarea relativ slabă a bazei materiale pentru desfășurarea activităților de educație fizică.

 

 

 

OPORTUNITĂȚI

 

Þ    Organizarea de cursuri de formare și reconversie profesională în comună;

Þ    Accesarea fondurilor europene pentru dezvoltarea profesională a persoanelor active din comună;

Þ    Creșterea nivelului de pregătire profesională a forței de muncă;

Þ    Amenajarea și dotarea unui centru de joacă și recreere pentru copiii comunei;

Þ    Implementarea unor proiecte care să stimuleze implicarea rromilor în activități aducătoare de venituri;

Þ    Monitorizarea stării ocupaționale a populației.

 

 

  

AMENINȚĂRI

 

Þ    Îmbătrânirea populației din comună;

Þ    Tendința de reducere a exigenței în procesul de evaluare didactică;

Þ    Buget încă insuficient alocat învățământului public generând fenomene de dotare materială la limita necesarului unităților sau recurgerea la finanțare paralelă prin aportul familiilor.

 

  

6. RESURSE UMANE- PIAȚA MUNCII 

 

PUNCTE TARI

Þ    Ospitalitatea recunoscută a locuitorilor;

Þ    Rata infracționalității extrem de redusă;

Þ    Disponibilitatea de a munci în condiții de motivare adecvată;

Þ    Se acordă mare atenție seviciilor sociale;

 

 

 

PUNCTE SLABE

Þ    Populația comunei Baba Ana  în număr de 4306 persoane, din care: populație activă 1396;

Þ    Insuficientă informare a populației cu privire la programele de calificare și reconversie existente în județ;

Þ    Existența șomajului de lungă durată, care conduce la descalificarea și descurajarea foștilor angajați;

Þ    Număr mare al persoanelor care nu au ocupație;

Þ    Adaptarea mai lentă a populației rurale mature și vârstnice la schimbările și provocările lumii actuale, în general, și la fenomenul mobilității și reconversiei profesionale, în special;

Þ    Migrarea persoanelor tinere spre mediul urban și străinătate, mai cu seamă a celor cu pregătire profesională înaltă;

Þ    Capacitatea financiară relativ scăzută a locuitorilor zonei.

 

 

 

 

OPORTUNITĂȚI

Þ    Atragerea de  programe cu finanțare europeană pentru stimularea ocupării forței de muncă;

Þ    Adaptarea programelor de învățământ la cerințele economiei de piață;

Þ    Existența unor reglementări ce acordă facilități angajatorilor care creează noi locuri de muncă pentru șomeri, tineri absolvenți etc.

 

 

 

AMENINȚĂRI

Þ    Declinul demografic și îmbătrânirea populației comunității;

Þ    Creșterea șomajului în rândul absolvenților de liceu;

Þ    Migrarea forței de muncă;

Þ    Amplificarea pregătirii teoretice a forței de muncă în detrimentul aspectelor aplicative;

Þ    Creșterea ponderii muncii la negru, cu efecte negative asupra pieței muncii, economiei locale și asistenței sociale în perspectivă;