Portofoliu de proiecte perioada 2007-2013

Proiecte prioritare pentru perioada 2007-2013
 
1.  Modernizarea drumurilor comunale
2.  Construire pod în comună
3.  Reabilitarea și modernizarea căminului cultural din comună
4.  Realizarea rețelei de alimentare cu apă
5.  Realizarea rețelei de canalizare
6.  Realizarea rețelei de alimentare cu gaze naturale
7.  Realizarea stației de epurare și tratare a apelor reziduale
8.  Modernizarea sistemului rutier
9.  Lucrări de regularizare a albiei pârâului și apărări de maluri pentru prevenirea și reducerea consecințelor distructive ale inundațiilor
10.  Reabilitare școli
11.  Dotarea cu mobilier a școlilor
12. Organizarea sistemului de colectare selectivă, a spațiului de depozitare temporară și transportul deșeurilor
13. Închiderea platformelor de gunoi
14. Implementare program "Utilități și mediu la standarde europene", rețea de distribuție gaz metan în comună
15. Reabilitarea și dotarea corespunzătoare a dispensarului uman Baba Ana
16. Lucrări de cadastru imobiliar intravilan și extravilan, reactualizare PUG
17. Montarea unui transformator electric pentru îmbunătățirea parametrilor curentului electric din comuna și extinderea rețelei de alimentare cu energie electrică în nouă cartiere noi
18. Dotări pentru intervenții în caz de situații de urgență
19. Dotări ale administrației publice locale (copiatoare, calculatoare, xerox, etc.)
20. Realizare de alei pietonale în comună
21. Dotare cu utilaje pentru serviciul de gospodărire comunal și salubritate (mașină de colectare, pubele)
22. Construirea unui complex social care să cuprindă un cămin - azil pentru bătrânii comunei și dotarea acestuia cu mobilier
23.  Amenajarea și dotarea unui centru de joacă și recreere pentru copiii comunei
24.  Construirea unui complex turistic și de agrement în comună
25.  Realizarea de perdele de protecție
26.  Amenajarea de spații verzi în 3 sate: Baba Ana, Cireșanu și Conduratu